Завантажити PDF версію:  Аудиторський висновок за 2018 р. ...........................................................

 

Завантажити PDF версію:  Аудиторський висновок за 2017 р. ...........................................................

 

Завантажити DOC версію:  Аудиторський висновок за 2016 р. ...........................................................

 

Завантажити PDF версію:  Аудиторський висновок за 2015 р. ...........................................................

 

Завантажити PDF версію:  Аудиторський висновок за 2014 р. ........................................................... 

 

Завантажити PDF версію:  Аудиторський висновок за 2013 р. ........................................................... 

 

 


 

 

 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

„АУДИТОРСЬКА ФІРМА „ЗАХІДАУДИТ”

46024, Україна, м. Тернопіль, вул. Генерала Тарнавського, 23 прим.71

тел./факс: +38 0352 511941; www.zahidaudit.te.ua; e-mail: office@zahidaudit.te.ua

код ЄДРПОУ 33539238; п/р 26004000110621 в філії ПАТ "Укрексімбанк" у м. Тернополі, МФО 338879

 

 

ВИСНОВОК(ЗВІТ) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

про річну фінансову звітність та спеціальну звітність

кредитної спілки «Самопоміч» за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року

 

Адресат

Загальні збори кредитної спілки «Самопоміч», Керівництво.

 

Ми провели аудит фінансової звітності Кредитної спілки «Самопоміч», що додається, яка включає баланс станом на 31 грудня 2012 р., звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів та звіт про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

 

Основні відомості про аудитора

Найменування:

Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Західаудит" (код ЄДРПОУ 33539238).

Місцезнаходження:

46024, Україна, м. Тернопіль, вул. Генерала Тарнавського, 23 прим.71;

тел./факс: +38 0352 511941; www.zahidaudit.te.ua; e-mail: office@zahidaudit.te.ua

Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності: № 3620 від 30 червня 2005 року.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості: № 0243 згідно Рішення Аудиторської палати України № 249/5 від 26.04.2012 року.

Перелік аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов’язкового аудиту: Рішення Аудиторської палати України№ 255/1 від 06.09.2012 року.

Аудитори, що брали участь в аудиторській перевірці:

 

Прізвище, ім’я, по-батькові

Салюк Богдан Євгенійович

Сертифікат аудитора:

номер

004506

серія

А

дата видачі

26/01/2001

термін дії до

26/01/2015

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ:

реєстраційний номер

000012

серія

А

номер

000012

дата видачі

18/05/2004

строк дії до

26/01/2015

 

 

 

Основні відомості про кредитну спілку:

 

Повна назва

Кредитна спілка "Самопоміч"

Код за ЄДРПОУ

25076932

Місце знаходження за КОАТУУ

7322510100

59300, Україна, Чернівецька обл., м. Кіцмань, вул. Незалежності, буд. 85А

Телефон (факс)

(03736) 2-17-86

E-mail

samopomich@mail.ru

Види діяльності за КВЕД

64.92

Інші види кредитування

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи:

серія

А00

номер

357375

запис про включення до ЄДР

1 032 120 0000 000170

дата

15/06/2004

орган

Кіцманська районна державна адміністрація Чернівецької області

Дата внесення змін до установчих документів

17.04.2012 р. шляхом викладу статуту в новій редакції

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи:

дата рішення

15/06/2004

номер рішення

953

реєстраційний номер

14100343

серія свідоцтва

КС

номер свідоцтва

249

код фінансової установи

14

орган

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

Ліцензія на діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки:

дата видачі

22/06/2011

номер рішення

1769-Л

дата рішення

10/06/2011

строк дії

16/06/2011 – 16/06/2014

Ліцензія на діяльність кредитної спілки з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки:

дата видачі

-

номер рішення

-

дата рішення

-

строк дії

-

орган

-

Чисельність працюючих

3

Банківська установа (основний поточний рахунок)

№ 26508985 в ПАТ “Райффайзен банк Аваль” МФО 380805

Кількість відокремлених підрозділів

0

 

Відомості про умови договору про проведення аудиту:

Договір № 47 від 12 грудня 2012 року.

 

Опис перевіреної фінансової інформації:

Ми провели аудит фінансових звітів та спеціальної звітності (звітних даних) кредитної спілки «Самопоміч», що включають:

§  фінансова звітність кредитної спілки складена відповідно до діючих положень (стандартів) бухгалтерського обліку та чинного законодавства України за 2012 рік у складі:

 • Баланс (Форма №1) станом на 31.12.2012 року;
 • Звіт про фінансові результати (Форма №2) за 2012 рік;
 • Звіт про рух грошових коштів (Форма №3) за 2012 рік;
 • Звіт про власний капітал (Форма №4) за 2012 рік;
 • Примітки до річної фінансової звітності (Форма № 5) за 2012 рік.

§  спеціальна звітність кредитної спілки складена відповідно до Розпорядження № 177 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25.12.2003 року «Про затвердження Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» та чинного законодавства України за 2012 рік у складі:

 • Загальна інформація про кредитну спілку (Додаток №1 );
 • Звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки (Додаток №2);
 • Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки (Додаток №3);
 • Звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки (Додаток №4);
 • Розрахунок необхідної суми резерву покриття втрат від неповернених кредитів кредитної спілки (додаток №5);
 • Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки (Додаток №6);
 • Звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб (Додаток №7);
 • Звітні дані про діяльність відокремлених підрозділівкредитної спілки (Додаток 8).

 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності та спеціальної звітності відповідно до діючих положень (стандартів) бухгалтерського обліку та чинного законодавства України та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає як необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової та спеціальної звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова та спеціальної звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій та спеціальної звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової та спеціальної звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової та спеціальної звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової та спеціальної звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

 

 

 

Висловлення думки

Аудиторська думка (висновок) щодо фінансової звітності кредитної спілки

На нашу думку, фінансова звітність кредитної спілки «Самопоміч» за рік, що закінчився 31 грудня 2012 р., складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до діючих положень (стандартів) бухгалтерського обліку та чинного законодавства України.

Аудиторська думка (висновок) щодо спеціальної звітності кредитної спілки

На нашу думку, спеціальна звітність кредитної спілки «Самопоміч» за рік, що закінчився 31 грудня 2012 р., складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Розпорядження № 177 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25.12.2003 року «Про затвердження Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» та чинного законодавства України.

 

Дата аудиторського висновку

28 лютого 2013 року.

 

Адреса аудитора

46024, Україна, м. Тернопіль, вул. Генерала Тарнавського, 23, прим. 71.

 

Директор ПП «Аудиторська фірма «Західаудит», аудитор                                              Салюк Б.Є.

Сертифікат аудитора          Серія А № 004506 від 26/01/2001

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ                                                            Серія А №000012 від 18/05/2004

 

 

 

 

 

Завантажити PDF версію:  Аудиторський висновок за 2012 р. ...........................................................

 

 

 
 

 
Завантажити DOC версію:  Аудиторський висновок ...................................................................................................

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

 „АУДИТОРСЬКА ФІРМА „ЗАХІДАУДИТ"

м. Тернопіль, вул. Кн. Острозького, 29/5, код 33539238, тел./факс (0352) 511941

р/р 26004000110621 в Філії Укрексімбанку в м. Тернополі, МФО 338879

 

 

 

 

ВИСНОВОК (ЗВІТ) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

про фінансову звітність і звітні дані Кредитної спілки «Самопоміч» за 2011 рік

 

Адресат: Керівництво, Загальні збори КС «Самопоміч».

 

Основні відомості про аудиторську фірму:

-       Найменування: Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Західаудит";

-       Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 3620 від 30 червня 2005 року;

-       Аудитори, що брали участь в аудиторській перевірці:

Прізвище, ім’я, по-батькові

Салюк Богдан Євгенійович

Номер, серія сертифіката аудитора

серія А № 004506

Дата видачі сертифіката

26 січня 2001 року

Термін дії сертифіката

до 26 січня 2015 року

Номер, серія свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

серія А № 000012

Дата видачі свідоцтва

18 травня 2004 року

Термін дії свідоцтва

до 26 січня 2015 року

Телефон аудитора

(0352) 511941

Адреса аудитора

46006, м. Тернопіль, вул. Кн. Острозького, 29/5

Електронна адреса

office@zahidaudit.te.ua

 

-       Місцезнаходження аудиторської фірми: 46006, м. Тернопіль, вул. Кн. Острозького, 29/5;

-       тел. (факс) 0352 51-19-41;

-       електрона адреса: office@zahidaudit.te.ua.

 

Основні відомості про кредитну спілку:

Повна назва: Кредитна спілка «Самопоміч».

Код за ЄДРПОУ: 25076932.

Місцезнаходження: 59300 Чернівецька обл., м. Кіцмань, вул. Незалежності, 85А.

Дата державної реєстрації: 15.06.2004 року.

Дата внесення змін до установчих документів: 28.05.2010 року шляхом викладу статуту в новій редакції.

Основні види діяльності: 65.22.0 Надання кредитів.

Чисельність працівників: 3.

Банківські реквізити: поточний рахунок № 26508985 в Чернівецькій обласній дирекції «Райффайзен Банк «Аваль», МФО 380805.

Ліцензії на здійснення діяльності:

Вид діяльності:

Діяльність кредитної спілки по залученню внесків  (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

Номер, серія ліцензії

Серія АВ № 391869

Серія АВ № 581522

Рішення про видачу ліцензії

№ 481-Л від 02.04.2008 р.

№ 1769-Л від 10.06.2011 р.

Дата видачі

04.04.2008 року

22.06.2011 року

Термін дії

03.04.2008 - 03.04.2011 рр.

16.06.2011 - 16.06.2014 рр.

 

Наявність відокремлених підрозділів (філій та відділень) кредитної спілки: відсутні.

 

Відомості про умови договору про проведення аудиту:

-       договір № 71 від "15" грудня 2011 р.;

-       аудиторською перевіркою охоплено період з «01» січня 2011 р. по «31» грудня 2011 р.

-       аудиторська перевірка проводилась з "28" лютого по "05" березня 2012 року в бухгалтерії КС «Самопоміч».

 

Опис перевіреної фінансової інформації:

Ми провели аудит фінансових звітів та звітних даних КС «Самопоміч», що включають:

-       Баланс станом на 31.12.2011 року;

-       Звіт про фінансові результати за 2011 рік

-       Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік;

-       Звіт про власний капітал за 2011 рік;

-       Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік;

-       Звітні дані, що подаються до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України за 2011 рік.

 

Відповідальність управлінського персоналу кредитної спілки та аудитора:

Відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та чинного законодавства покладається на управлінський персонал кредитної спілки. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Аудитор відповідає за достовірність і повноту аудиторського висновку про фінансову звітність кредитної спілки.

 

Опис обсягу аудиторської перевірки:

Аудиторську перевірку проведено у відповідності до вимог Законів України „Про кредитні спілки" № 2908-ІІІ від 20.12.2001 року, „Про аудиторську діяльність" N 3125-XII від 22 квітня 1993 року (в редакції Закону України від 14.09.2006 р. № 140-V), «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» № 2664-ІІІ від 12.07.2001 р., Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні та Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних кредитної спілки та об’єднаної кредитної спілки, затверджених Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.12.2005 року № 5202 (в редакції розпорядження ДКРРФП України від 12.10.2006 року № 6314), погоджено рішенням Аудиторської палати України від 28 вересня 2006 р. № 166.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності облікової політики, що використовується, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансової звітності.

Аудитор вважає, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримано достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки в цьому "Висновку (звіті) незалежного аудитора".

 

Висновок аудитора щодо фінансової звітності кредитної спілки

1.   Баланс

Баланс КС «Самопоміч» станом на 31 грудня 2011 року складений у відповідності до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс". 

Валюта (підсумок) балансу на кінець 2011 року складає 1255 тис. грн.

В балансі станом на 31.12.2011 року відображені наступні активи:

- залишкова вартість нематеріальних активів - 0 тис. грн.

Облік нематеріальних активів здійснюється у відповідності до П(С)БО 8 "Нематеріальні активи". Амортизація нематеріальних активів нараховується із застосуванням прямолінійного методу;

-       залишкова вартість основних засобів - 48 тис. грн.

Визнання та оцінка основних засобів здійснюється у відповідності до П(С)БО 7 "Основні засоби". Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу;

- виробничі запаси - 3 тис. грн.,

- дебіторська заборгованість з нарахованих доходів - 54 тис. грн.

- інша поточна дебіторська заборгованість - 1073 тис. грн.

Визнання і оцінка реальності дебіторської заборгованості здійснюється відповідно до П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". Інша поточна дебіторська заборгованість включена до підсумку балансу за мінусом резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок;

- поточні фінансові інвестиції - 4 тис. грн.,

-       грошові кошти - 66 тис. грн.;

-       витрати майбутніх періодів - 6 тис. грн.

Загальна сума активів - 1255 тис. грн.

В балансі станом на 31.12.2011 року відображені наступні пасиви:

- пайовий капітал - 5 тис. грн.

Формування пайового капіталу кредитної спілки здійснювалося у відповідності до Положення про фінансове управління та Статуту;

-       резервний капітал - 148 тис. грн.

Резервний капітал в 2011 році формувався за рахунок вступних внесків членів кредитної спілки та нерозподіленого прибутку у відповідності до Положення про фінансове управління та Статуту;

-       нерозподілений прибуток - 55 тис. грн.;

-       забезпечення виплат персоналу - 5 тис. грн.;

-       довгострокові зобов’язання - 0 тис. грн.;

-       поточні зобов’язання - 1042 тис. грн.

При відображені поточних та довгострокових зобов’язань в обліку кредитна спілка керувалася П(С)БО 11 "Зобов’язання";

- доходи майбутніх періодів - 0 тис. грн.

Загальна сума пасивів - 1255 тис. грн.

 

2.   Звіт про фінансові результати

Звіт про фінансові результати КС «Самопоміч» за 2011 рік складений у відповідності до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати".

Формування суми доходів проводилось у відповідності до П(С)БО 15 "Доходи". Дохід в бухгалтерському обліку відображався в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню.

Загальна сума отриманих в 2011 році доходів складає 523 тис. грн.

Витрати в бухгалтерському обліку кредитної спілки формуються у відповідності до П(С)БО 16 «Витрати».

Загальна сума понесених кредитною спілкою в 2011 році витрат складає 540 тис. грн., в тому числі: матеріальні витрати - 15 тис. грн., витрати на оплату праці - 121 тис. грн., відрахування на соціальні заходи - 44 тис. грн., амортизація - 20 тис. грн., інші операційні витрати - 340 тис. грн.

В 2011 році кредитна спілка спрацювала зі збитком в сумі 17 тис. грн.

 

3.   Звіт про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів КС «Самопоміч» за 2011 рік складений у відповідності до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів".

Протягом 2011 року порівняно з 2010 роком, залишок коштів на кінець 2011 року зменшився на 44 тис. грн.

 

4. Звіт про власний капітал

Звіт про власний капітал КС «Самопоміч» за 2011 рік складений у відповідності до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про власний капітал".

Протягом 2011 року власний капітал кредитної спілки зменшився на 15 тис. грн.

 

5.   Примітки до фінансової звітності

Примітки до фінансової звітності КС «Самопоміч» за 2011 рік складені у відповідності до наказу Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302.

 

Аудиторська думка про фінансову звітність

Концептуальною основою фінансової звітності, яку використано при підготовці фінансових звітів, є Національні стандарти бухгалтерського обліку. Бухгалтерський баланс, валюта якого складає 1255 тис. грн., і інша звітність за 2011 рік складені у відповідності до облікових принципів, загальноприйнятих в Україні та представляють достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан КС «Самопоміч» станом на 31.12.2011 року, її фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату.

 

Висновок аудитора щодо звітних даних кредитної спілки

Аудит спеціальної звітності

Спеціальна звітність, перевірена аудиторами, складається зі звітів, які подаються до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, зокрема:

- загальна інформація про кредитну спілку (додаток 1);

- звітні дані фінансову діяльність кредитної спілки (додаток 2);

- звітні дані про склад активів і пасивів кредитної спілки (додаток 3);

- звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки (додаток 4);

- Розрахунок необхідної суми резерву покриття втрат від неповернених кредитів кредитної спілки (додаток 5);

- звітні дані кредитну діяльність кредитної спілки (додаток 6);

- звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб (додаток 7).

 

Аудиторська думка про звітні дані

 

Концептуальною основою, яку використано при підготовці звітних даних кредитної спілки, є Порядок складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками, затверджений розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25.12.2003 р. № 177, з наступними змінами і доповненнями.  Враховуючи те, що в ході перевірки суттєвих помилок не виявлено, аудитори вважають за можливе підтвердити звітні дані КС «Самопоміч» за 2011 рік.

 

 

Опис фактичного стану справ у кредитній спілці

1.   Облікова політика та методи її застосування

Організація і методологія бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності кредитної спілки в 2011 році здійснювалась відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІV від 16.07.1999 року з наступними змінами, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Розпоряджень Держфінпослуг № 171 від 18.12.2003 року «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо ведення бухгалтерського обліку кредитною спілкою та об’єднаною кредитною спілкою» та № 177 від 25.12.2003 року «Про затвердження Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України», з наступними змінами і доповненнями.

Облікова політика в кредитній спілці визначена наказом про облікову політику. Класифікація та оцінка активів у бухгалтерському обліку спілки відповідає діючим стандартам та нормативам.

Первинні документи з обліку фінансово-господарської діяльності складені на типових формах, затверджених Міністерством статистики України. Господарські операції у первинних документах відображаються згідно з нормативними актами про документи та документооборот у бухгалтерському обліку, затвердженими Міністерством Фінансів України. Стан наявних первинних документів, аналітичних відомостей та інших регістрів обліку задовільний.

Бухгалтерський облік ведеться у журнально-ордерній формі із застосуванням комп’ютерної програми АКС «Турбобаланс», господарські операції відображено своєчасно, в повному обсягу, аналітичний і синтетичний облік між собою тотожні, розбіжностей не виявлено.

 

2. Віднесення внесків членів кредитної спілки до капіталу чи зобов’язань кредитної спілки

Віднесення внесків членів кредитної спілки до капіталу чи зобов’язань кредитної спілки здійснено відповідно до Статуту, внутрішніх положень КС «Самопоміч», діючого законодавства та економічного змісту, порушень не виявлено. Вступні внески зараховані до резервного капіталу, обов’язкові пайові та додаткові пайові віднесені до пайового капіталу, внески на депозитні рахунки включені до зобов’язань кредитної спілки.

 

3. Розмір нерозподіленого доходу кредитної спілки за касовим методом

Розмір нерозподіленого доходу кредитної спілки за касовим методом, відображений в звітних даних про доходи та витрати кредитної спілки склав 358,58 грн. Розмір нерозподіленого доходу визначений з дотриманням стандартів бухгалтерського обліку та Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25.12.2003 р. № 177, з наступними змінами і доповненнями.

 

4.   Дотримання графіка формування резервного капіталу кредитної спілки

Резервний капітал в 2011 році формувався за рахунок вступних та інших внесків членів кредитної спілки у відповідності до Положення про фінансове управління та Статуту. Залишок резервного капіталу на 31.12.2011 року рівний 148106,65 грн.

КС «Самопоміч» проводить формування резервного капіталу за рахунок вступних внесків та нерозподіленого доходу у відповідності до графіка формування резервного капіталу.

 

5.   Структура внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки за терміном залучення

Станом на 31.12.2011 року кредитна спілка залучила наступні внески членів кредитної спілки на депозитні рахунки:

-       внесок (вклад) на депозитний рахунок на строк від 3 до 12 місяців - 924939,44 грн.;

-       довгостроковий внесок (вклад) на депозитний рахунок (більше 12 місяців) зі строком погашення в поточному році - 77000 грн.

Загальна сума на депозитних рахунках - 1001939,44 грн.

Внески (вклади) на депозитні рахунки залучалися у відповідності до належним чином укладених договорів з членами спілки, Статуту спілки та законодавства України.

 

6.   Нарахування плати за внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

Нарахування плати за внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки проводилося у відповідності до укладених договорів з дотриманням законодавства України, Статуту, внутрішніх положень та рішень Спостережної ради кредитної спілки.

В бухгалтерському обліку дані нарахування відображені належним чином з дотриманням діючих стандартів бухгалтерського обліку.

Загальна сума витрат, пов’язаних із залученням коштів на депозитні рахунки, склали 244490,29 грн.

 

7.   Структура кредитів, наданих членам кредитної спілки за терміном погашення

Станом на 31.12.2011 року кредитна спілка надала членам кредитної спілки наступні кредити:

-       з терміном погашення з 3 до 12 місяців - 1182326,36 грн.

Загальна сума наданих кредитів (залишок на 31.12.2011 р.) - 1182326,36 грн.

Кредити надані членам кредитної спілки у відповідності до належним чином укладених договорів з членами спілки, Статуту спілки та законодавства України.

 

8.   Нарахування плати за кредитами, наданими членам кредитної спілки

 

Нарахування плати за кредитами, наданими членам кредитної спілки проводилося у відповідності до укладених договорів з дотриманням законодавства України, Статуту, внутрішніх положень та рішень Спостережної ради кредитної спілки.

В бухгалтерському обліку дані нарахування відображені належним чином з дотриманням діючих стандартів бухгалтерського обліку.

Загальна сума нарахованої плати за кредитами, наданими членам кредитної спілки в 2011 році становить 510568,8 грн.

 

9.   Оцінка заборгованості за простроченими, неповерненими, пролонгованими та безнадійними кредитами членів кредитної спілки

 

На кінець року кількість прострочених та неповернених кредитів складає 23 на суму 157892,08 грн., в тому числі:

1)     прострочені 1-го рівня, якщо прострочення очікуваного платежу на дату визначення простроченості становить від 31 до 90 днів включно - 33271,48 грн.;

2)     прострочені 2-го рівня, якщо прострочення очікуваного платежу на дату визначення простроченості становить від 91 до 180 днів включно - 1005,11 грн.;

3)      прострочені 3-го рівня, якщо прострочення очікуваного платежу на дату визначення простроченості становить від 181 до 365 днів включно - 47689,21 грн.;

4)     неповернені, якщо прострочення очікуваного платежу на дату визначення простроченості становить понад 12 місяців - 75926,28 грн.

Прострочені та неповернені кредити в кредитній спілці належним чином оцінені та класифіковані з дотриманням Положення про фінансові нормативи діяльності кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 січня 2004 р. N 7,  зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 лютого 2004 р. за N 148/8747 із наступними змінами і доповненнями та Положення про фінансове управління КС «Самопоміч».

 

10.       Метод та повнота формування резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок

 

Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок становить:

1)    для 1-го рівня - 0% залишку заборгованості (0 грн.);

2)    для 2-го рівня - 35% залишку заборгованості (351,79 грн.);

3)    для 3-го рівня - 70% залишку заборгованості (33382,45 грн.);

4)    для неповернених та безнадійних кредитів - 100% залишку заборгованості (75926,28 грн.).

Загальна сума необхідного резерву 109660,52 грн., фактично сформовано - 109660,52  грн.

Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок КС «Самопоміч» сформований з дотриманням Положення про фінансові нормативи діяльності кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 січня 2004 р. N 7,  зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 лютого 2004 р. за N 148/8747 із наступними змінами і доповненнями та Положення про фінансове управління КС «Самопоміч»; сформований повністю із застосуванням методу, передбаченого діючим законодавством.

урочені танеповерненіпрострочених та неповернених кредитів складає 83 на суму дійними кредитами членів кредитної спілки

нода

 

Дата надання аудиторського висновку:

05 березня 2012 року

 

 

Директор Аудиторської фірми «Західаудит»

сертифікат аудитора А № 004506                                         

свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів,

які можуть проводити аудиторські перевірки

фінансових установ серія А № 000012                                                      Б.Є. Салюк

 

Адреса аудитора (фактичне місцезнаходження головного офісу):

46008, м. Тернопіль, вул. Генерала Тарнавського, 23, прим. 71.

 

Завантажити PDF версію:  Аудиторський висновок ...................................................................................................